I LUTUNG DADI PECALANG


Penjara Bukan Rumahku

Aku Ingin Pulang

I Lutung dadi Pecalang. Kacerita I Singa madeg ratu merintah sekancan burone. I lutung dadi pecalang wireh keto nyabran dina I lutung mideran nabdabang kekertan jagat. Baan kenyelne mejalan kemu-mai, sedek nyongkok angut-angut naenang kiap, I lutung tengkejut ningehang munyin kukul titir; tuk, tuk, tuk…,tuk, tuk, sepanan ia bangun kipak-kipek liatne merengang. Kaget tepukine I Blatuk ngulkul di punyan kayune. I Lutung nyeri raosne bangras, “Ih Blatuk ngudiang iba ngukul bulus?, tingkah ibane ene, ngerang gumine mebiayuban. Enggalang orahang teken awake!”,
I Blatuk enggalang tuun, tumuli ngeraos dadab, “inggih jero pecalang tiang ngukul, wireh samian biota, aru-ara nandang pikeweh, punika panjak duene kadung I  Bangkok ileh-ileh ngaba tumbak poleng, sapunika taler, miwah I kekawa setata masang jaring. Tiang nenten uning sane ngawinang, jerone sane patut ngayunin, sampunang uju-uju duka ring dewek titiang”.
I Lutung kebilbilang tumuli ngelanturang mejalan sambilanga ngrengkeng,  “Apana ane ngeraniang gumine mebiayuhan?, lantas tepukina I Tumisi nyerengseng mondong umahne,! I Lutung ngengalang maekan matakon “ue… Tumisi dadi iba nyerucut mondong umah?. I Tumisi matolihang lantas mesaut, “inggih jero pecalang, awinang titiang rarud makta umah santukan I Kunang- kunang milehang ngaba api, manah titian jejeh pet ipun nguncangan umah  titiange, samemangkin jerone tunas titian pasubayan.”
Mara keto raos I Tumisi ne, I Lutung brangkit pesan, matane barak tumuli genjanga mejalan ngalih I kunang-kunang. Suba joh pejalane, saget tepukina I kunang-kunang di tengah umahne. I Lutung nyagjagin sawireh ngucap “ ue… I kunang-kunang mai malu!”
I kunang-kunang matolihan lantas maekin I Lutung. I kunang-kunang  ngucap, nawegan jero pecalang, napi wenten karya?, dados nemben ngerereh titiang? I Lutung nengkik mamunyi, “ye… ngudiang iba tandruh ?, jani iba lakar krangkeng awake pelih iba mailehan ngaba api, ngawinang gumine mablayuhang, liu anake rarud ngaba umahne.”
I Kunang-kunang dabdab nyautin, “mangkin dumun jero pecalang. Awinang titiang ileh-ileh makta api, santukan I Beduda sadina-dina ngai bang-bang ring margi-margine yan titian nenten makta suluh sinah titian macelempung kebang-bange. Sane mangkin titang nunas pematut ring jerone.”
I Lutung magebras ngalih I Beduda, saget tepukina I Beduda disamping gokne. I Lutung matkon. “Ai…, beduda corah, dadi iba ngawag-ngawag ngai bangbang dijalane?, laksana ibane ngaenag gumi biut”. I Beduda mesaut dabdab, “mankin dumun jero pecalang,. Tetujon titian mekarya bangbang pacing anggen titiang nanem bacin I Lembune, sane mebrarakan ring margane, sinah yan sang prabu melancarang margine bersih ngawinang ledang kayun idane. Iwangke laksanan titange sekadi sapunika? I Lutung maplengek lantas ngerimik, “ nah yan keto unduke, I Lembu ane gumine biut, jani awake man ngewales corah laksanan ibene maluan. Das-dasan awake kelembu di pasihe dugas iba ngutang awake di peragane. “ I Lutung magebrus mejalan gencang ngalih I Lembu.
Ceritayang I Lembu sedek medem-medeman ngilang padang, jeg teke I Lutung pejalane encol, kipekane merengang I Lembu nyapa alon, “ inggih jero pecalang lunga kija mangkin?”. I Lutung mesaut bangras, “ ih, lembu, iba mula demen ngeletehin gumi keme-mai muyagan bancin ibane, jani iba patut kenedenda mati. Iba lakar repotan kai ring prabu Singa”.
I Lutung laut mejalan ngerereh I Singa, diarep I Singa ne, I Lutung masila. I Singa ngeraos,” ih I Lutung adakeh iba nepukin pakeweh nabdabang gumine” ?, I Lutung mesaut , “nawegan sang prabu!, ipun I Lembu sane purun tempal ring iratu, manah ipune mebalik, ipun jagi ngadu ring iratu”. Mara keto raos I Lutung, I Singa pedih makpak, nagih nyarap ukudang I Lembune, lantas I Singa ngalih I Lembu kasarengin teken I Lutung.
Ceritayang I Lembu ketemu teken I Lelasan. I Lembu orahange dewekne repotange teken I Lutung, sinah ia lakar sarape baan I Singa, I Lelasan seken ngeraos, “uduh Lembu de jejeh !, seenune kaine hidup, konden karwan iba lakar mati, awake misadya nandingin I Singa. Buin kejepne saget teka I Singa ajak I Lutung, I Singa nyagjagin I Lembu, I Lelasan encol ngadang I Singa sambilange mamunyi bangras, “ ih Singa cang tandingan ci !, yan kai suba mati mara iba dadi nyarap I Lembu”. I Singa mamunyi bangras, “ ih Lelasan nyalah-nyalah kai ngelawan iba, gediang awak ibane!, dosan I Lembu gede pesan, ia pantes kene denda mati?? I Lelasan ngucap, “ih Singa eda iba liunan pete mai metanding lawan icang“. I Singa ngamuk laut nyarap, I Lelasan saget mekelid tendasne ngigel ikutne kutal-kutil. I Singa pedih pesan laut ngengsebang nguber. I Lelasan encol makecos ka tunggak tinge, I Singa ngangsebang. Nyerap, saget tunggak tiinge kene sagrep, metatu bungut I Singa cuah-cuah pesu getih. I Singa nyelempoh lantas mati. Nepukin I Singa mati I Lutung melaib bah bangun ngungsi alas wayah. satuabaliku.blogspot.com

Advertisements

2 responses to “I LUTUNG DADI PECALANG

  1. I Made Suwena,SH

    Becik pisan satua baline puniki

    Like

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s