Wit Desa Singakerta Ubud


GAPURA PURA DESA/PUSEH ABIANBASE

Candi Bentar Pura Desa Kajakauh

Wit Desa Singakerta Ubud. Kaceritayang duke sane nguni wenten kebawos desa sane mawasta Karang Enjung. Desane punika magenah ring pesawahan penepin Tukad Wos, tur kaapit antuk Dusun Katik Lantang lan Dusun Dangin Labak. Desane punika kawastanin Karang Enjung duaning genahe punika ngonjol ke tepian Tukad Wos. Daweg punika desane inucap kakuasa olih Raja Mengwi. Mangda jagat Idane trepti, Ida ngenahang pacek (manggala) sane mapesengan I Gusti Tegal Kaja Kauh. Gusti Tegal punika kantun lelintihan Arya Pinatih.

Sane mangkin kacerita wenten bangsawan Sukawati sane mapesengan Cokorda Karang. Melaib saking Puri. Duaning Ida kelapu-lapu raris kauningin olih pacek Ida Sang Prabhu sane wenten ring Mambal sane maparab I Gusti Ngurah Bija Bun. Irika Cokorda Karang kairing olih pacek Mengwi. Yening kudang warsa kaden sampun Ida Cokorda Karang jenek ring Mambal, sane mangkin pacek Mengwi maparidabdab jagi nyangkepan Cokorda Karang okan Ida Ni Gusti Ayu.

Gatrane punika kapiragi olih Ida Sang Prabhu sakeng Mengwi. Duaning pariindikanne punika marupa baya ketarka tur kapikayun olih Sang Prabhu, raris Ida Sang Prabhu nitahang I Gusti Ngurah Bija Bun mangda nundung tur ngediang Cokorda Karang sakeng Desa Mambal. Ngerasa bingung yukti pacek Mambal nerima titah Ida Sang Prabhu. Sekemawon titah Ida Sang Prabhu kemargiang,  sakemawon ten sumeken, napike makhawinan, duaning Cokorda Karang sampun kaangge mantu oleh Gusti Ngurah Bija Bun. Tiyosan ring punika Gusti Ngurah Bija Bun eling ring daging pangandikan Ida Sang Prabhu, yening titah Idane nenten kemargiang, Gusti Ngurah Bija Bun pacang kasedayang.

Rikanjekan punika raris Gusti Ngurah Bija Bun mapaungu, mangda Cokorda Karang sareng rabin Ida ngungsi ngaja kanginan nyujur Desa Padang Tegal Ubud. Sih Ida Sanghyang Parama Kawi ring Cokorda Karang, raris ring Padang Tegal Ida kacunduk sareng pasemetonan Ida sane mapesengan Cokorda Batuan. Ida Cokorda Karang mabebawosan sareng semeton Ida nguningayang indik sane nibenin Ida, Risampune Ida Sang Kalih puput mabligbagan, raris Ida ngerincikang naya upaya tur maparidabdab ngawangun bala wadua sane andel, jaga ke anggeang magutin bala waduan Raja Mengwi. Ritepengan punika Ida Cokorda Karang  merasa dangan ngarereh wadua jaga kaangge prajurit. Sami wiyakti pada satinut raja-raja sane wenten ring sedangin Tukad Wos. Sane ngeranayang para rajane sami pada cumpu nyarengin Cokorda Karang mayuda sareng raja Mengwi, boya ja wenten sios sangkaning raja-raja sedangin Tukad Wos madue rasa iri ring penguasa Karang Enjung. Daweg punika Cokorda Karang masemaya ring para raja-raja sane nyarengin maperang. Yening ring payudan Cokorda Karang presida mapikolih tur menang,  jagat Mengwi sampun kakuasa jaga pacang keaturang ring para raja sane satya nulungin ring tengahin ranang gana.

Naya upaya I gusti Ngurah Bija Bun kauningin olih Raja Mengwi. Duaning sasapunika, I Gusti Ngurah Bija Bun kakurung oleh Raja Mengwi, sakemawon I Gusti Ngurah Bija Bun daweg punika prasida malaib saking genah sane kakeneng byuta punika. Selantur ipun, I Gusti Ngurah Bija Bun meneng tur netep ring Banjar Bun (Kabupaten Badung mangkin).

Gelisang carita, sampun reko rawuh rahina ayu penangkan galahe jaga pacang magegebug yata nyerang kerajaan Mengwi. Lunga raris Ida Cokorda Karang kesarengin olih para bala wadua sane lintang setia ring Ida Cokorda Karang. Bala jurit Ida Cokorda Karang gawitin magegebug sakeng sisi kangin, sakeng Desa Karang Enjung. Ritatkala punika Ida Cokorda Karang kesarengin olih I Gusti Tegal Kaja Kauh. Riseparincetokane punika Cokorda Karang tan prasida ngarepin para jurit Kerajaan Mengwi. Duaning asapunika bala wadua Cokorda Karang kepah dados kalih. Satenga nyarengin Gusti Tegal Kaja Kauh malaib ngajanan ke Banjar Panestaman lan sane malih separo nyarengin Ida Cokorda Karang ngelanturang perang ngauhang, sakewanten para jurit Raja Mengwi kalintang andel tur kuat pisan. Ngantos ring wewidangan Semana pangamuk Ida Cokorda Karang prasida kekaonang olih bala jurit Raja Mengwi. Duaning asapunika Semana belah dados kalih, separo kakuasa olih Raja Gianyar lan malih separo kakuasa olih Raja Mengwi. Rikanjekan punika raris Raja Mengwi lan Raja Gianyar mekarya semaya manut pahan sane wawu. Sakemawon pariindikanne punika nenten suwe memargi, Ida Cokorda Karang rehning merasa kuat tan narima indeki punika.

Ida Cokorda Karang mautsaha angerebut mewali Semana sane polih kakuasa. Raris ngawit saking byutane punika Desa Semana katureksa salegenti. Indike punika memargi suwe banget. Pariindikanne punika ngeranayang panjake irika setata takut tur nenten aman. Riantukan asapunika kawentenanne akeh raris panjake maosang selantang genah paperanganne punika gumi sing aman utawi gumi sing kerta.

Duaning suwe banget kawentenanne haro hara kadi punika dadosne panjak-panjake irika sering maosang jagate irika gumi sing kerta. Majalaran antuk ucapan panjake punika dadosne ngantos mangking jagate irika kawastanin Singakerta.

Saking buku Pupulan Satua Bali olih I Ketut Keriana, M.Pd. (RANBB)

 

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s