Satua Bali; Buka Céléngé, Ngalengisin awakné ,


Satua Bali, (cerita rakyat) Bali sangat banyak dan tetap berkembang melalui buku-buku Satua Bali ataupun di media internet yang terposting dalam aneka Website, Blog dan Media Sosial yang kesemuanya ini menunjukkan kepedulian pada Satua Bali ini. Satua Bali, Balinese folklore sudah pasti menggunakan bahasa Bali, baik itu Basa Bali Alus, Basa Bali Madya maupun Basa Bali Kasar.  Satua Bali merupakan sastra dan seni budaya Bali yang sudah seharus dipergunakan, diperhatikan agar tetap terjaga kelestarianya. Tidaklah mungkin Satua Bali itu lestari bila kita tidak pernah membaca Satua Bali, menulis Satua Bali ataupun mempublikasikan Satua Bali itu melalui media yang ada. Satua Bali sebagai sarana yang sangat baik untuk belajar membaca bahasa Bali, belajar menulis Basa Bali, belajar mengenal kosa kata Basa Bali kita. Dengan Satua Bali itu kita dapat mengenal banyak jenis kosa kata, perbendaharaan  kata Basa Bali.

Berikut ini Satua Bali,  Buka Céléngé, Ngalengisin awakné , yang Admin ambil dari Blog Bli Bagus julianatamanbali.  Setelah membacanya admin akan memberikan ringkasannya dalam bahasa Indonesia, apakah sama dengan ANDA ?

Buka Céléngé, Ngalengisin awakné ,

Semengé ento I Méngong negak malengok di betén saka balé danginé. Peliatné joh sawang, nyen apa kadén ané kenehanga. Kopi ané seduhanga tekén Méméné kanti gesit (nyem) tusing masih gerosina. Nasi bubuh ané belianga di warung Mayan Tagel Kuning kanti rebut buyung, tusing masih daara.

Nang Tegteg apik nlektekang tingkah pianakné ané soléh, bengong melompong bibih matétéh, nyihnayang ia tusing maan masugi uli mara bangun.

Dadi mapineh-pineh Nang Tegteg padidi, mapan uli mara bangun pesu uling kamarné, I Méngong tepukina ayem ocem tan pabayu cara lebian naar jukut kangkung, tensiné tuun.

“Ning, cening bagus pianak Nanang! Nak éngkén dadi jeg bengong keto? Apa ladné lamunang cening?”

Ping telu, ping pat, Nang Tegteg makaukan, nanging I Méngong tusing masih masaut. Siduri, “Woé…!! Ngong..!!!”, Nang Tegteg nengkik.

“Ehh, nanang! Uli tuni nang? Hehe.. Sing ajin icang!”

“Suba ping pat Nanang nyapatin, jeg pang kanti dengkik, mara cai masaut! Nto, kopi ajak bubuhé daar malu! Mesugi kondén, jeg payuan melamun!”

“Hehe.. nah naang, jani suba kar daar icang!,” nyemak tékor bubuhé laut I Méngong madaar.

Nepukin pianakné suba nyak medaar, laut Nang Tegteg nglanturang wicara.

“Men apa kelamunang cai?”

“Sing Nang, ada sing..! Icang nak nu kiap, dibi megadang mabalih bola kanti jam 4 daslemahé. Dadiné won bayun icangé, apa buin club kesayangan icangé kalah! Jeg sebet icang nang!”

“Béh, dong ulian club dedemenan cainé kalah doén ngaé cai maplengegan kéto! Kadén nak ulian cai tolak nak bajang! Asinan bedik kanti kéto!”

“Nah to ja masih nang, hehehe.. sing ja tolaka, nak salipa di péngkolan jak timpalé! Ulian icang kimud, sing juari ngorang tresna, jeg malunina payu! Tapi icang nak énggal move on, sing sanget penting bagi icang. Ju liu bintang di langit! Sing beneh kéto nang?”

“Nah kéto mula! Cocok nanang ajak papineh ciné ento! Men né ngaénang cai maplengegan to tuah ja bolané keto?”

“Club icangé kalah, icang sing sanget mikir nang! Ané pikirang cang, ija cang ngalih pis anggon mayah toh-tohané? Nanang ada pipis? Nak uli tuni icang berfikir, éngkén caran icang ngidih pipis ajak nanang, kwala kimud cang ngidih… hehe..!”

“Béh, dong majudi cai né! Akuda cai kalah? Nanang ada pipis abedik!”

“Sing ja majudi nang! Nak matoh-tohan ajak timpal né. Tuah mangatus tali nang. Sing liu ..”

“Sakit grieng, kakin poloné! Kanti limangatus matohan! Yen kéto unduké, dijané sing majudi keto? Hehhh…!! Cai matoh, cai patut mayah! Nguda nanang barengang cai! Awak kondén pelud ngalih pipis, kondén ngelah sekaya, sing ja nyandang cai nyemak gaé majudi! Yen suba bindan cai bisa cara céléngé, ngalengisin ibané, kanggo cai ditu ngadokang pipis!”

“Béh patuhang nanang icang cara céleng! Panakné céléng, bapané apa nang? Hahaha…!”

“Ahh, da nanang ajaka macangkriman semeng-semeng!!! Nanang kar ka tegalé”.

“Hikss… nanang tega! Tega..!! Tega..!!!

Suksma Sampun Ngewacen, semoga Anda mengerti dan SALUT tiang buat Semeton sami sane sampun PEDULI ring BASA lan SASTRA BALINE, suksma

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: