Tag Archives: Anak Bali

Geginane Buka Nyampat Anak Sai Tumbuh Luu

Nyen sing taen ningehang gending nak Bali ” Geginane Buka Nyampat Anak Sai Tumbuh Luhu” . Selanturnyane “Ilang Luhu Buke Katah Yadin Ririh Liu Enu Paplajahan” . Niki sebenarnya yen cara Baline marupa Gaguritan nganggon Pupuh Ginada. Nike kan bagian akhir dari Geguritan selengkapnya sekadi puniki “Ede Ngaden Awak Bisa Depang Anake Ngadaning … Geginane Buka Nyampat Anak Sai Tumbuh Luhu, Ilang Luhu Buke Katah Yadin Ririh Liu Enu Paplajahan”  Ngiring Megending Bali Iriki

3D Rumah Tinggal

RumahTinggal

Rage Nak Bali Belog mula tusing bisa matembang, salingke mageguritan, megending gen munyine bero ( cara munyin gong sing patuh baan nepak ). Nah kanggoang seni ane lenan pelajahin. Yen di Bali anake ngorahang Gumi Seni, makejang anak Bali orangine Seniman. Nyake petani, pegawai, Balian Sakti, Gubernur, pastika nawang seni. (Pastika nika pasti hehehe… bukan Mantan Gubernur Bali; Mangku Pastika). Continue reading →

Pan Jempenit Satua Mebasa Bali

PAN JEMPENIT  (PAN bukan Partai Amanat Nasional tetapi Orang tua atau Anak Muani Lingsir ).  Ne jani ada katuturan satua Pan JempenitPan Jempenit ajaka kurenane I Mén Jempenit kone ngoyong di Pakubuan (Men; bukan Menstruasi, tetapi Istri atau Meme). I Pan Jempenit geginané setata ka alasé ngalih saang pinaka pangupa jiwa, Mén Jempenit di jumahné.

Dina anu, sedeng luung Pan Jempenit luas ka segara ngalih saang,  sawiréh ada blabar gedé uli gunungé. Tepukina men ditu di samping segaraé ada anak ngaba lelipi tur suba mategul.

“Pak, pak.., ngudiang dados kéntenang tegul lelipiné?”

“Lelipiné bakatang tiang di tembok umah tiangé, tiang ten bani tekén lelipi”

“Péh.., ampunang kétuanga. Tiang kal nunas nggih?”, keto Pan Jempenit.

Render Apartement WA 0812 9489 4000

Jasa Render Apartement WA 0812 9489 4000

Banga men ia lantas lelipiné ento, buwung entunganga ka segara. Maan mara abesik Pan Jempenit lelipi. Mejalan buin pan Jempenit ngauhang kayang telah tanggun segaré ngeliun-liunang man lelipi, ada soroh satus miribang, sakéwala mategul konyangan. Liu tepukina anak ngutang lelipi sawiréh nyeh kén lelipi. Abana men ka tengah alasé sambilanga ngalih saang. Lakar lébanga kenehné Pan Jempenit lipi ané bakat bana ngidih di segara mapan bes tresnané ajak beburon, lelipiné padalema.

Suba ye teked di alasé ada sagét Naga, lelipi anné tendasné majanggar Ida Bhatara Basuki. Ditu ba naga né matakon.

Continue reading →