Tag Archives: Cerita Berbahasa Bali

Orti Bali | I Kaki Dengkil Japa

DA engsap majapa, apang Ida lugra mapaica… da engsap majapa, apang tiling kenehé… da engsap majapa, apang teguh bayuné… da engsap majapa, apang landuh desané… da engsap majapa, apang guminé… tegteg!” Sapunika reramanipuné I Kaki Dengkil ngarahina mungon ipun. Napi malih ri kala rahina purnama utawi tilem.

Rahina puniki, rahina tilem. Peteng ibut tengah lemengé puniki. I Kaki Dengkil pating gradab nyabsab jelanan jagi medal saking meténipuné sané cupek tur mambu ngab ring kubon ipuné. Rauh ring ambén kubonné, I Kaki Dengkil negak masila lémpéh sambilang ipun masadah ring tampulé. Ngawang-awang paningalanipuné puyung. Ipun éling ring reramanipuné sané ngarahina ngentenin ipun mangda majapa.

Dawegé alit I Kaki Dengkil sampun kasub solahé dungkal-dangkil. Dangklang-dingkling ganjah malali. Song lindung di pundukané, siksika. Akikit ipun néten sangsaya wantah kodokan song lindungé punika minab sebun lalipi sampi. Santukan ipun tatas pisan sané kén song lalipi, sané kén song lindung. “Aéngan tekén I Pasek Badak apal ningkén songné I Ruti, ningkén songné I Manék”. Sapunika reramanipuné sambilanga kékéh-kékéh bungker kedék magonjakan sareng pisagané sané angob manggihin I Kaki Dengkil dawegé alit cacep pisan ngogo lindung ring pundukan bangketé.

Jasa Render 3d 0812 9489 4000

Jasa Render 3d 0812 9489 4000

I Kaki Dengkil kalangen ring liang manahipuné dawegé alit. Sukané tan kabinawa waluya seringan neda nasi cacah matimpal sambel bawang. I Kaki Dengkil kalangen ring liang manahé nénten wénten manahanga. Ngarahina, wantah ijek jagi masukan-sukan. Daslemahé bangun, ngarereh ulungan sabo ring abiané, wantah masan poh utawi masan nyambu, ulungan-ulungané semengan kagut-gut ngawinang seger oger rasang ipun dewékné sané berag angkig.

Continue reading →