Tag Archives: Men Jempenit

Pan Jempenit Satua Mebasa Bali

PAN JEMPENIT  (PAN bukan Partai Amanat Nasional tetapi Orang tua atau Anak Muani Lingsir ).  Ne jani ada katuturan satua Pan JempenitPan Jempenit ajaka kurenane I Mén Jempenit kone ngoyong di Pakubuan (Men; bukan Menstruasi, tetapi Istri atau Meme). I Pan Jempenit geginané setata ka alasé ngalih saang pinaka pangupa jiwa, Mén Jempenit di jumahné.

Dina anu, sedeng luung Pan Jempenit luas ka segara ngalih saang,  sawiréh ada blabar gedé uli gunungé. Tepukina men ditu di samping segaraé ada anak ngaba lelipi tur suba mategul.

“Pak, pak.., ngudiang dados kéntenang tegul lelipiné?”

“Lelipiné bakatang tiang di tembok umah tiangé, tiang ten bani tekén lelipi”

“Péh.., ampunang kétuanga. Tiang kal nunas nggih?”, keto Pan Jempenit.

Render Apartement WA 0812 9489 4000

Jasa Render Apartement WA 0812 9489 4000

Banga men ia lantas lelipiné ento, buwung entunganga ka segara. Maan mara abesik Pan Jempenit lelipi. Mejalan buin pan Jempenit ngauhang kayang telah tanggun segaré ngeliun-liunang man lelipi, ada soroh satus miribang, sakéwala mategul konyangan. Liu tepukina anak ngutang lelipi sawiréh nyeh kén lelipi. Abana men ka tengah alasé sambilanga ngalih saang. Lakar lébanga kenehné Pan Jempenit lipi ané bakat bana ngidih di segara mapan bes tresnané ajak beburon, lelipiné padalema.

Suba ye teked di alasé ada sagét Naga, lelipi anné tendasné majanggar Ida Bhatara Basuki. Ditu ba naga né matakon.

Continue reading →